RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Roton-Maxon Excitation Spectrum of Bose Condensates in a Shaken Optical Lattice