RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Plasmon-phonon coupling in graphene