RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Phenomenology of the soft gap, zero-bias peak, and zero-mode splitting in ideal Majorana nanowires