RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Beliaev damping in quasi-two-dimensional dipolar condensates